Program

Ramowy PROGRAM KSZTAŁCENIA

 

NAZWA MODUŁU LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH LICZBA PUNKTÓW ECTS
                                      

                                                          Moduł 1.   Systemy ochrony zdrowia 

Rola i miejsce technologii medycznych w systemie ochrony zdrowia 8 2
Koszyk gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej – definicje, zakres, typologia, zasady tworzenia
Podstawy prawne funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce
Rodzaje systemów finansowania świadczeń zdrowotnych – ubezpieczenia zdrowotne na świecie
Obowiązkowe i dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne
Modele funkcjonowania i finansowania systemów opieki zdrowotnej (przykłady)
Zmiany w polskim systemie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
                                     

                                                  Moduł 2. Ocena technologii nielekowych  

 Analiza badań dotyczących diagnostyki   8   2
Miary trafności testu diagnostycznego
                         

     Moduł 3. EBM i Bazy informacji medycznej  

Definicja  EBM, odele i rodzaje badań w medycynie  32  7
Scoping
Formułowanie pytań klinicznych
Bazy informacji medycznej
Wytyczne, rekomendacje
Interpretacja wyników badań: p, CI, RR, RRR, ARR, NNT, OR. Istotność statystyczna i kliniczna wyników badań klinicznych
Ocena wiarygodnosci badań dotyczących terapii
                            

                                                                 Moduł 4. Wstęp do HTA   

Wytyczne Oceny Technologii Medycznych 24       5
Cele i istota przeglądów systematycznych
Opracowywanie przeglądu systematycznego – struktura dokumentu i niezbędne elementy zgodnie z wytycznymi HTA
Krytyczna ocena przeglądów. Kryteria wiarygodności. Kwestionariusze oceny
Meta-analiza a przegląd systematyczny
Porównanie pośrednie – metoda Bucher’a / MTC. Ocena zasadności i zastosowanie
 

                                                           Moduł 5. Analizy ekonomiczne   

Analizy ekonomiczne – definicje, rodzaje, zasady wyboru metod, przykłady 32        7
Analiza efektywności kosztów
Ocena jakości życia. Pojęcia związane z jakością życia (QALY, LYG, HRQL)
Ocena jakości życia. Odszukiwanie danych, ocena ich użyteczności, rejestry, bazy danych
Analiza wrażliwości i ocena niepewności wyników. Dyskontowanie
Analiza użyteczności kosztów
                                            

                                                                  Moduł 6. Modelowanie

Modelowanie 16 4
 

                                                                         Moduł 7. Koszty 

Rodzaje kosztów   8
Metody zbierania kosztów – wiarygodność, metody ich oceny
 

                                                                            Moduł 8. BIA 

Analiza wpływu na budżet. Podstawowe założenia i dobra praktyka   16
 Podstawowe wskaźniki i współczynniki epidemiologiczne
Metody prognozowania danych
 

                                                                        Moduł 9. Pricing  

 Ocena innowacyjności      24     5 
VBP
Mechanizmy regulacji cen leków. Umowy podziału ryzyka (RSS)
Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Ścieżki refundacyjne
Rejestry
 

                                                             Moduł 10. Audyt raportu HTA 

Audyt 16 
Praca zaliczeniowa – projekt analizy
SUMA 184
42

 

TERMINY ZJAZDÓW, SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA DNIA – 2016/2017