Opis studiów

Charakterystyka studiów

Program studiów obejmuje problematykę z zakresu sporządzania i weryfikacji raportów oceny technologii medycznych w oparciu o zasady evidence-based medicine. Zachodzące w sektorze usług zdrowotnych dynamiczne zmiany, w tym przede wszystkim wdrażanie nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej stanowi o znacznym skróceniu czasu oczekiwania pacjenta na specjalistyczne usługi, zoptymalizowaniu dostępności usług medycznych, a nade wszystko o najwyższej jakości świadczonych usług. Bezdyskusyjny staje się zatem nieustanny rozwój szeroko pojętych usług medycznych oraz  zastosowanie najnowszych modeli technologicznych. Globalizacja gospodarki  wymusza konieczność standaryzacji działań prowadzonych przez jednostki gospodarcze w kraju i na świecie. W warunkach ekspansywnego otoczenia gospodarczego organizacji szczególnego znaczenia nabiera  umiejętne zarządzanie rozwojem technologicznym firmy.  Ocena technologii medycznych – Health Technology Assessment pozwala na dokonywanie analizy efektywności klinicznej, analiz ekonomicznych oraz analizy wpływu refundacji danej technologii na budżet płatnika państwowego oraz prywatnego. HTA ma rosnące znaczenie dla podejmowania decyzji o refundacji technologii medycznych, stanowiąc racjonalną weryfikację celów i podstawę podejmowanych decyzji. Oceny technologii medycznych stanowią podstawę finansowania leków, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. Wprowadzanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii jest strategicznym i decyzyjnym systemem.

 

Studia prowadzone są pod patronatem Stowarzyszenia CEESTAHCHTA Consulting oraz HTA Audit

 

ceestahc_logo logo_hta_granatowe_ciemne-1

HTA Audit LOGO_beztla

 

 

Atuty studiów

  • Uczestnicy otrzymują konkretne umiejętności oraz pomoc w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla wyzwań, które stoją przed ich organizacjami.
  • Przewaga zajęć o charakterze praktycznym (warsztaty, gry symulacyjne, case study).
  • Dodatkowe konsultacje i mentoring ze strony prowadzących zajęcia.
  • Możliwość korzystania z paneli eksperckich w ramach Klubu Absolwenta.
  • W ramach seminarium dyplomowego słuchacze tworzą projekt w grupach kilkuosobowych – stanowiący pełną analizę HTA.
  • Zajęcia prowadzone w małych grupach, umożliwiających słuchaczom efektywną komunikację w zespołach projektowych.
  • W ramach tzw. „zajęć do wyboru” istnieje możliwość dostosowania programu do zamówienia danej grupy słuchaczy z zakresu tematyki zarządzania w opiece zdrowotnej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Akademia HTA zdobędzie wiedzę z zakresu sporządzania i weryfikacji raportów oceny technologii medycznych w oparciu o zasady evidence- based medicine. Poza wiedzą teoretyczną zdobędzie wiedzę praktyczną obejmującą tematykę EBM i HTA, uzupełnioną o zasady funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie. Słuchacze poznają proces tworzenia i oceny pełnego raportu HTA, w tym analizy klinicznej, analizy ekonomicznej oraz analizy wpływu na budżet płatnika. Po ukończeniu studiów podyplomowych HTA absolwent będzie swobodnie poruszał się w zagadnieniach związanych z finansowaniem świadczeń i opracowywaniem instrumentów podziału ryzyka oraz będzie potrafił trafnie wskazać odpowiednią ścieżkę refundacyjną dla technologii lekowych oraz nielekowych w Polsce. Zdobyte w trakcie studiów kompetencje umożliwiają absolwentowi rozwijanie kariery w instytucjach związanych z ochroną zdrowia tj. Narodowy Funduszu Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, jak również w szpitalach i w firmach farmaceutycznych na stanowiskach związanych z ekonomiką zdrowia i market access.